Nehemiah 4

Nehemiah 4 A – David Zamora
Nehemiah 4 B – David Zamora